میدان سرخ مسکو

میدان سرخ قرنهاست قلب و روح مسکو را تشکیل می دهد. میدان سرخ جایگاه نمادهای غنی روسیه است: از کلیسای جامع باسیل گرفته تا کاخ کرملین و مقبره لنین.

این میدان با مساحتی بیش از 7 هکتار پس از تیان آن من پکن و نقش جهان اصفهان سومین میدان بزرگ دنیا می باشد که در زمان شوروی سابق شاهد گردهمایی های بزرگ و تظاهرات گسترده سوسیالیستی بود و در آن مراسم نظامی به ویژه پس از پیروزی بر آلمان در جنگ دوم جهانی برگزار می شد.

میدان سرخ در اوایل قرن 15 میلادی تنها به عنوان یک بازار ساخته شد ولی بعدها طی دو قرن به زیبایی آن اضافه گردید و به کراسنویاپلوشاد(میدان زیبا) معروف شد. 

نقشه گوگل