خیابان کوزنسکی موست

مدرن ترین و لوکس ترین مراکز خرید مسکو در خیابان کوزنسکی قرار دارند.

عمارتهای اشرافی متعددی در دو طرف این خیابان به چشم می خورند که اکثر آنها به مرکز خرید و رستوران تبدیل شده اند.

جاذبه اصلی این خیابان “ساختمان کتابهای خارجی” است که شامل کتاب های ادبی انگلیسی و نقشه ها و راهنمای مسافرین به زبان های مختلف می باشد.

نقشه گوگل