جام جهانی روسیه لیست هتل‌های طرف قرارداد با فیفا

لیست هتل‌های طرف قرارداد با فیفا به شرح زیر است

شهر مسکو:

ورزشگاه لوژنیکی:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی اول، 14 ژوئن 2018 (24 خرداد ماه 97) روسیه (A1) – A2
بازی یازدهم، 17 ژوئن 2018 (27 خرداد ماه 97) F1 – F2
بازی نوزدهم، 20 ژوئن 2018 (30 خردادماه 97) B1 – B3
بازی سی‌وهفتم، 26 ژوئن 2018 (5 تیرماه 97) C4 – C1

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) B1 – A2

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ودوم، 11 جولای 2018 (20 تیرماه 97) برنده بازی 59 – برنده بازی 60

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، 15 جولای (24 تیرماه 97) برنده بازی 61 – برنده بازی 62

هتل آلیانس گرینوود
چهار ستاره
ظرفیت: 356 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 10 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 30 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 24 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 15 کیلومتر

هتل امینوسکایا
سه ستاره
ظرفیت: 223 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 21 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 12 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 21 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه وونوکووو: 24 کیلومتر

عظیموت اسمولنسکایا
چهار ستاره
ظرفیت: 474 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 16 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 9 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 7 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 33 کیلومتر

گوستینی دوم
سه ستاره
ظرفیت: 53 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): چهار کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 26 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 21 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 19 کیلومتر

هالیدی این لسنایا
چهار ستاره
ظرفیت: 301 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 12 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 13 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): شش کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 27 کیلومتر

IBIS مسکو دینامو
سه ستاره
ظرفیت: 317 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 10 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 12 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 9 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 25 کیلومتر

کورستون
چهار ستاره
ظرفیت: 379 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 23 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: شش کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 10 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 40 کیلومتر

اوهوتنیک
سه ستاره
ظرفیت: 97 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 11 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 20 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 17 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 18 کیلومتر

رادیسون پارک سادو
چهار ستاره
ظرفیت: 118 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 17 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: هشت کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 1.9 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 31 کیلومتر

پوکروسکو استرشنوو
سه ستاره
ظرفیت: 212 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): چهار کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 17 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 16 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 24 کیلومتر

ریگالند هتل
سه ستاره
ظرفیت: 131 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 20 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 30 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 33 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 34 کیلومتر

لیست هتل‌های طرف قرارداد با فیفا به شرح زیر است:

**شهر مسکو:

ورزشگاه لوژنیکی:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی اول، 14 ژوئن 2018 (24 خرداد ماه 97) روسیه (A1) – A2
بازی یازدهم، 17 ژوئن 2018 (27 خرداد ماه 97) F1 – F2
بازی نوزدهم، 20 ژوئن 2018 (30 خردادماه 97) B1 – B3
بازی سی‌وهفتم، 26 ژوئن 2018 (5 تیرماه 97) C4 – C1

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) B1 – A2

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ودوم، 11 جولای 2018 (20 تیرماه 97) برنده بازی 59 – برنده بازی 60

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، 15 جولای (24 تیرماه 97) برنده بازی 61 – برنده بازی 62

هتل آلیانس گرینوود
چهار ستاره
ظرفیت: 356 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 10 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 30 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 24 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 15 کیلومتر

هتل امینوسکایا
سه ستاره
ظرفیت: 223 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 21 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 12 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 21 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه وونوکووو: 24 کیلومتر

عظیموت اسمولنسکایا
چهار ستاره
ظرفیت: 474 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 16 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 9 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 7 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 33 کیلومتر

گوستینی دوم
سه ستاره
ظرفیت: 53 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): چهار کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 26 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 21 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 19 کیلومتر

هالیدی این لسنایا
چهار ستاره
ظرفیت: 301 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 12 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 13 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): شش کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 27 کیلومتر

IBIS مسکو دینامو
سه ستاره
ظرفیت: 317 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 10 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 12 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 9 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 25 کیلومتر

کورستون
چهار ستاره
ظرفیت: 379 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 23 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: شش کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 10 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 40 کیلومتر

اوهوتنیک
سه ستاره
ظرفیت: 97 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 11 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 20 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 17 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 18 کیلومتر

رادیسون پارک سادو
چهار ستاره
ظرفیت: 118 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 17 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: هشت کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 1.9 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 31 کیلومتر

پوکروسکو استرشنوو
سه ستاره
ظرفیت: 212 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): چهار کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 17 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 16 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 24 کیلومتر

ریگالند هتل
سه ستاره
ظرفیت: 131 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک): 20 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه لوژنیکی: 30 کیلومتر
فاصله تا میدان سرخ (مرکز شهر): 33 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه شرمتیوف: 34 کیلومتر

شهر یکاترینبورگ:

ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی دوم، 15 ژوئن 2018 (25 خردادماه 97) A3 – A4
بازی بیست‌ویکم، 21 ژوئن 2018 (31 خردادماه 97) C1 – C3
بازی سی‌ودوم، 24 ژوئن 2018 (3 تیرماه 97) H4 – H2
بازی چهل‌وچهارم، 27 ژوئن 2018 (6 تیرماه 97) F2 – F3

اکاترینبورگ تسنترالنی
سه ستاره
ظرفیت: 98 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا: سه کیلومتر
فاصله تا فرودگاه کولتسووو: 20 کیلومتر

گرند آونیو هتل
سه ستاره
ظرفیت: 103
فاصله تا ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا: چهار کیلومتر
فاصله تا فرودگاه کولتسووو: 22 کیلومتر

رادیسون پارک اکاترینبورگ
سه ستاره
ظرفیت: 160 اتاق
فاصله تا ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا: چهار کیلومتر
فاصله تا فرودگاه کولتسووو: 22 کیلومتر

شهر کالینینگراد:

ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی هشتم، 16 ژوئن 2018 (26 خردادماه 97) D3 – D4
بازی بیست‌وششم، 22 ژوئن 2018 (اول تیرماه 97) E4 – E2
بازی سی‌وششم، 25 ژوئن 2018 (4 تیرماه 97) B2 – B3
بازی چهل‌وپنجم، 28 ژوئن 2018 (7 تیرماه 97) G4 – G1

هتل کالینینگراد
سه ستاره
ظرفیت: 206 اتاق
فاصله تا ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا: دو کیلومتر
فاصله تا فرودگاه خرابرووو: 24 کیلومتر

توریست هتل
سه ستاره
ظرفیت: 110 اتاق
فاصله تا ورزشگاه کالینینگراد آره‌نا: چهار کیلومتر
فاصله تا فرودگاه خرابرووو: 24 کیلومتر

شهر کازان:

ورزشگاه کازان آره‌نا:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی پنجم، 16 ژوئن 2018 (26 خردادماه 97) C1 – C2
بازی بیستم، 20 ژوئن 2018 (خردادماه 97) B4 – B2
بازی سی‌ویکم، 24 ژوئن 2018 (3 تیرماه 97) H1 – H3
بازی چهل‌وسوم، 27 ژوئن 2018 (6 تیرماه 97) F4 – F1

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاهم، 30 ژوئن 2018 (9 تیرماه 97) C1 – D2

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهشتم، 6 جولای 2018 (15 تیرماه 97) برنده بازی 53 – برنده بازی 54

نوگای هتل
سه ستاره
ظرفیت: 167 اتاق
فاصله تا ورزشگاه کازان آره‌نا: هشت کیلومتر
فاصله تا فرودگاه کازان: 29 کیلومتر

رادیسون پارک کازان
چهار ستاره
ظرفیت: 151 اتاق
فاصله تا ورزشگاه کازان آره‌نا: هشت کیلومتر
فاصله تا فرودگاه کازان: 27 کیلومتر

شالیاپین هتل
چهار ستاره
ظرفیت: 123 اتاق
فاصله تا ورزشگاه کازان آره‌نا: 9 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه کازان: 28 کیلومتر

شهر نیژنی نووگورود:

ورزشگاه نیژنی نووگورود:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی دوازدهم، 18 ژوئن 2018 (28 خردادماه 97) F3 – F4
بازی بیست‌وسوم، 21 ژوئن 2018 (31 خردادماه 97) D1 – D3
بازی سی‌ام، 24 ژوئن 2018 (3 تیرماه 97) G4 – G2
بازی چهل‌ودوم، 27 ژوئن 2018 (6 تیرماه 97) E2 – E3

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای 2018 (10 تیرماه 97) D1 – C2

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، 6 جولای 2018 (15 تیرماه 97) برنده بازی 49 – برنده بازی 50

سیتی هتل سوا
چهار ستاره
ظرفیت: 50 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه نیژنی نووگورود: هفت کیلومتر
فاصله تا فرودگاه استریگینو: 25 کیلومتر

همپتون هیلتون
سه ستاره
ظرفیت: 184 کیلومتر
فاصله تا ورزشگاه نیژنی نووگورود: هفت کیلومتر
فاصله تا فرودگاه استریگینو: 24 کیلومتر

شهر روستوف:

ورزشگاه روستوف آره‌نا:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی نهم، 17 ژوئن 2018 (27 خردادماه 97) E1 – E2
بازی هجدهم، 20 ژوئن 2018 (30 خردادماه 97) A4 – A2
بازی بیست‌وهشتم، 23 ژوئن 2018 (2 تیرماه 97) F4 – F2
بازی چهلم، 26 ژوئن 2018 (5 تیرماه 97) D2 – D3

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاه‌وچهارم، 2 جولای 2018 (11 تیرماه 97) G1 – H2

توپوس گنکرس
سه ستاره
ظرفیت: 125 اتاق
فاصله تا ورزشگاه روستوف آره‌نا: هشت کیلومتر
فاصله تا فرودگاه روستوف: 14 کیلومتر

شهر سن‌پترزبورگ:

ورزشگاه سن پترزبورگ:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی چهارم، 15 ژوئن 2018 (25 خردادماه 97) B3 – B4
بازی هفدهم، 19 ژوئن 2018 (29 خردادماه 97) روسیه – A3
بازی بیست‌وپنجم، 22 ژوئن 2018 (اول تیرماه 97) E1 – E3
بازی سی‌ونهم، 26 ژوئن 2018 (5 تیرماه 97) D4 – D1

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاه‌وپنجم، 3 جولای 2018 (12 تیرماه 97) F1 – E2

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، 10 جولای 2018 (19 تیرماه 97) برنده بازی 57 – برنده بازی 58

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، 14 جولای 2018 (23 تیرماه 97) بازنده بازی 61 – بازنده بازی 62

رادیسون پارک پریبالتیسکایا
چهار ستاره
ظرفیت: 1193 اتاق
فاصله تا ورزشگاه سن پترزبورگ: 12 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه پولکووو: 31 کیلومتر

رادیسون سونیا هتل
چهار ستاره
ظرفیت: 173 اتاق
فاصله تا ورزشگاه سن پترزبورگ: 11 کیلومتر
فاصله تا فرودگاه پولکووو: 21 کیلومتر

سولو سوکوس واسیلیوسکی
چهار ستاره
ظرفیت: 233 اتاق
فاصله تا ورزشگاه سن پترزبورگ: هشت کیلومتر
فاصله تا فرودگاه پولکووو: 26 کیلومتر

شهر سامارا:

ورزشگاه سامارا آره‌نا:

دیدارهای مرحله گروهی
بازی دهم، 17 ژوئن 2018 (27 خردادماه 97) E3 – E4
بازی بیست‌ودوم، 21 ژوئن 2018 (31 خردادماه 97) C4 – C2
بازی سی‌وسوم، 25 ژوئن 2018 (4 تیرماه 97) A4 – روسیه
بازی چهل‌وهشتم، 28 ژوئن 2018 (7 تیرماه 97) H2 – H3

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی پنجاه‌وسوم، 2 جولای 2018 (11 تیرماه 97) E1 – F2

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی شصتم، 7 جولای 2018 (16 تیرماه 97) برنده بازی 55 – برنده بازی 56

поправлять макияж течение дняинтернет dvd

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *